پایان نامه مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت قرارداد در زمان فسخ - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه عقايد مذاهب فقهي اهل سنت و حقوق کشور مصر - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت نکول برات با ساير انواع نکول - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاسیس حقوقی مالکیت زمانی با مهایات در فقه وحقوق ایران - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه جایگاه قرارداد مالکیت زمانی در نظام حقوقی ایران وتبیین شرایط ،ماهیت و آثاراین قراردادها - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵