پایان نامه قانون گذاري پس از استقرار حكومت ولايي و تشكيل جمهوري اسلامي در ايران - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاري نظام ديني - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نارسایی شکلی مقررات قصاص نفس - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مهمترین نارسایی ماهوی کتاب قصاص نفس - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و تعیین حقوق و تکالیف اصحاب دعوا - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ضمانت حسن انجام تعهد با عناوین مشابه - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه معانی، مفاهیم و اقسام ضمانت حسن انجام تعهد - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه در فقه و قانوني - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی منافع كيفر قصاص بزهكار و بزه ديده - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اصول محوري سياست كيفري اسلام در مجازات قصاص - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشور میزبان - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تبیین موارد اشتراک و اختلاف امامیه و اهل سنت - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری - جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵