پایان نامه شرح و تحليل عناصر متشكله بزه جعل رايانه‌اي - پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سير تحول تاريخي جعل رايانه‌اي - پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه كميته اروپايي مسائل جنايي در شوراي اروپا - پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران - پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن - پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن - پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن در اصطلاح حقوقی بیمه در معنای حقوقی چندان ا - پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تطابق یا هم سویی لایحه متهم با الزامات و کنوانسیونهای بین المللی - پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی در مورد حقوق متهم - پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵