پایان نامه درباره نقش دورهای گذرانده شده توسط کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان -پایان نامه روانشناسی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی میکرو پمپ مناسب جهت دستگاه دیالیز خون - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد درباره رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:تعیین حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی:ارتباط ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی درباره رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد شناسایی رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارتباط روابط جنسي با پرخاشگري زنان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
بررسی رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيکي :پایان نامه روانشناسی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيکي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ارتباط احقاق حق جنسي با پرخاشگري کلامي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵