دانلود پایان نامه روانشناسی بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس:پایان نامه ارشد - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد:بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه : شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد روانشناسی ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه:ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس -پایان نامه روانشناسی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه ی درسی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی دوره های ضمن خدمت در ارتقای شغلی کارکنان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین نقش ویژگی های کارآموزان در اثر بخشی دوره های ضمن خدمت - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی و شناخت وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در روش های تدریس و تولید مواد آموزشی با توجه به رویکردهای چهارگانه در برنامه ی درسی مدارس متوسطه - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ویژگی های محیط کار و اثر بخشی دوره های ضمن خدمت - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: بررسی و شناخت وسایل و امکانات موجود برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش ویژگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت بر اثربخشی آن ها - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵