دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و شناخت وسایل و امکانات مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد در مورد نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه ی درسی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود بر ابراز وجود معتادان در حال بازتوانی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
بررسی و شناخت موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه:پایان نامه - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود بر ابراز وجود معتادان در حال بازتوانی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی مقایسه ی مدارس مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با مدارس فاقد این فناوری - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افزایش ابراز وجود در معتادان در حال بازتوانی با مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود بر ابراز وجود معتادان در حال بازتوانی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه درباره:نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی تاثیر درآمد سرانه بر حق بیمه درمان در استان های منتخب - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد درباره:میزان استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵