پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی میزان استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی رابطه بین ابعاد سبکهای عشق ورزی (صمیمیت، میل/شور(هوس)، تصمیم/تعهد) و کیفیت زندگی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط ابعاد ویژگیهای شخصیت(برونگرایی، انعطاف پذیر، توافق پذیری، عصبیت و باوجدان)با کیفیت زندگی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش تاثیر مخارج بهداشتی بر حق بیمه درمان در استان های منتخب - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع میزان استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل تاثیر مخارج بهداشتی بر حق بیمه درمان در استان های منتخب - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی درباره فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی ارتباط ابعاد سبکهای عشق ورزی و کیفیت زندگی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت استراتژی‌ها و اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:شناسایی تاثیر نرخ تورم بر حق بیمه درمان در استان های منتخب - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵