پایان نامه میزان تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی با رویکرد اقتصاد مقاومتی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن و کاربردهای آن در طراحی نظام تربیتی آموزشی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي:دانلود پایان نامه - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر کشش درآمدی بیمه درمان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی نظام آموزش اخلاقی با استفاده از مفاهیم و مضامین اخلاقی قرآن - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عناصر تربیت اخلاقی (اهداف، مبانی، روش ها …….) با توجه به مفاهیم ومضامین اخلاقی در قرآن کریم - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي-پایان نامه ارشد - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تاثیر رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاربردهای مفاهیم و مضامین اخلاقی قرآن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:شناسایی کشش درآمدی بیمه درمان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد :بررسی جایگاه حقوقی قرعه و جایگاه آن در فقه اسلامی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵