پایان نامه ارشد:شناسایی کشش درآمدی بیمه درمان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد :بررسی جایگاه حقوقی قرعه و جایگاه آن در فقه اسلامی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:میزان رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد درباره بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن و کاربردهای آن در طراحی نظام تربیتی آموزشی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه :بررسی جایگاه حقوقی قرعه و جایگاه آن در فقه اسلامی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان تعیین کشش درآمدی بیمه درمان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان فنی و حرفه ای کشور - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی فرصت ها و تهدیدهای آموزش های مهارتی محصول محور - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:شناسایی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تعیین کشش درآمدی بیمه درمان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی جایگاه حقوقی قرعه و جایگاه آن در فقه اسلامی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵